yt 36129 How to make Pancake Pancake - How to make Pancake! របៀបធ្វើ Pancake
Pancakes Recipes

How to make Pancake! របៀបធ្វើ Pancake
Tel : 010 954 554 , 015 77 88 91
មានលក់៖
អំពិលបង្គាពិសេស
អំបិលបង្គាឆ្ងុយឆ្ងាញ់
ប្រេងដូងធម្មជាតិសុទ្ធ១០០%
ស្រ្កាប់ពន្លៃ
ស្រ្កាប់ល្មៀត
ចាហួយដូងក្រអូប
BBQ Box (មី​ ឬ បាយ)

Original of the video here

Pancakes Recipes
Waffles Recipes
Pies Recipes
Cookies Recipes
Bread Recipes

Back to home page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *